Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
Cập nhật : 9:15 Thứ hai, 21/6/2021
Lượt đọc: 164

QĐ số 31/QĐ-PGD&ĐT ngày 18/06/2021 củaPDG&ĐT quận Long Biên về việc thành lập Hội đồng Tuyển sinh trường Mầm non Bắc Cầu năm học 2021 - 2022

Số/Ký hiệu: 31/QĐ-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/6/2021
Ngày có hiệu lực: 18/6/2021
Người ký: Trưởng phòng Vũ Thị Thu Hà
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: mn-bac-cau-qd-hdts_04112021
Nội dung:

UBND QUẬN LONG BIÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 31 /QĐ-PGD&ĐT
.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Long Biên, ngày 18  tháng 06  năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Bắc Cầu
Năm học 2021-2022
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN
Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;
Căn cứ công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2021 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
Căn cứ Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 quận Long Biên;
          Xét tờ trình của Hiệu trưởng trường Mầm non Bắc Cầu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Bắc Cầu năm học 2021-2022, gồm các ông (bà) có tên sau:
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh
Hội đồng tuyển sinh
1 Đỗ Thị Huyền Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trần Thị Tuyết Phượng Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch
3 Lê Thị Hiền Giáo viên – TTCM Uỷ viên
4 Phạm Thị Quỳnh Nga Kế toán Uỷ viên
5 Cao Thị Điệp Văn thư Thư ký
Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND Quận và phòng GD&ĐT quận Long Biên; Lập báo cáo tuyển sinh năm học 2021-2022 theo đúng quy định.
Nhiệm vụ của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.
Điều 3. Trưởng phòng phòng GD&ĐT và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP (03)
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
Vũ Thị Thu Hà
 
 

UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU

ĐC: Tổ 36 - Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội

Tel: 0243 871 5396 - Email: mnbaccau@longbien.edu.vn

 

152