Trường Mầm Non Bắc Cầu - 'Khởi Đầu Vững Bước'
Cập nhật : 10:56 Thứ hai, 15/11/2021
Lượt đọc: 20

BÁO CÁO Kết quả thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021

Số/Ký hiệu: 21/BC-MNBC
Ngày ban hành: 15/11/2021
Ngày có hiệu lực: 15/11/2021
Người ký: Hiệu trưởng Đỗ Thị Huyền
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: mnbc-huong-ung-ngay-phap-luat-2021_18112021.docx
Nội dung:
UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MN BẮC CẦU


 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
            Số: 21/BC-MNBC Ngọc Thụy, ngày 15 tháng 11 năm 2021
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện hưởng ứng “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021
 
Căn cứ Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 3654/SGD&DT-VP ngày 14 thang 10 năm 2021 của Sở GDDT về hướng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021;
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-PGDDT ngày 21/10/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành GDDT quận Long Biên năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số     /KH-MNBC  ngày 04 /11/2021 của Trường MN Bắc Cầu  về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021”.
Trường mầm non Bắc Cầu xin báo cáo kết quả hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021” cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG:
- Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; các dự thảo chính sách, quy định pháp luật của Trung ương và Thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến Iĩnh vực giáo dục, nhà trường, cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh; những vấn đề dư luận quan târn hoặc cần định hướng. Trọng tâm tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông; phòng, chống  xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, nói không với ma túy và các hình thức liên quan đến ma túy; xây dựng nội  dung “văn hóa trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19”...;
- Tiếp tục tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, 4 lĩnh vực giáo dục và đào tao;
 - Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội;
- Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh chủ động tìm hiểu pháp luật; tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh nhất là văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2020, năm 2021.
II. HÌNH THỨC:
  1. Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới toàn thể CBGVNV.
+ Địa điểm: phòng zoom
+ Thời gian: 8h00 ngày 08/11/2021
+ Số CBGVNV tham dự: 35 đồng chí.
+ Hình thức: Trực tuyến
2.  Đăng tải các nội dung liên quan đến truyền hưởng ứng ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các cổng thông tin của nhà trường, trang mạng zalo, facebook…
3.  Lựa chọn các nội dung phù hợp với lứa tuổi mầm non, xây dựng vào kế hoạch dạy trẻ để tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh học sinh về: an toàn trường học, an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường…phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid - 19 và tình hình thực tế (Số lượng gồm 05 video, 05 giáo án powerpoint về : Kỹ năng bảo vệ bản thân, thực hành lễ giáo, tham gia thực hành luật lệ an toàn giao thông, luật phòng chống dịch bệnh, quyền trẻ em, ngày quốc tế bé gái…)
III. KHẨU HIỆU:
  • Nhà trường lựa chọn khẩu hiệu để thông tin tuyên truyền về ngày Pháp luật Việt Nam:
  1. Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật
  2. “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh”
Trên đây, là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021”. Nhà trường mong nhận được tham mưu và định hướng của các cấp để tiếp tục thực hiện tốt nhất kế hoạch trong thời gian tiếp theo.
Nơi nhận:
- PGD - Để báo cáo:
- Lưu VP
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Huyền
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục

98